What states border Oklahoma?

What states border Oklahoma?