What did Jonathan Clarkson Gibbs do to help freedmen?

What did Jonathan Clarkson Gibbs do to help freedmen?