The founder of modern China is _____

The founder of modern China is _____.
a. Sun Yat-sen
b. Mao Zedong
c. Chiang Kai-shek
d. Tongmenghui