Please explain Polar & non Polar Compound

please explain Polar & non Polar Compound