Help me please. Reason bhi Bata dena

If b/a is the zero of the polynomial then the polynomial is?

alpha
is the polynomial of zero