Do fungi make their own food?

Do fungi make their own food?