Boron has two isotopes: boron - 10 and boron - 11

Boron has two isotopes: boron - 10 and boron - 11. Which is more abundant, given that the atomic mass of boron is 10.81?