Antyodha Anna yogana

Write a short note on antyodha Anna yogana