Write a short note on Napoleon Bonaparte?

Write a short note on Napoleon Bonaparte?