Postulates of VSEPR theory?

Postulates of VSEPR theory?