Name the bacteria which oxidise nitrites to nitrates

Name the bacteria which oxidise nitrites to nitrates.
Nitrobacter oxidises nitrites to nitrates.