Name two denitrifying bacteria

cbse
mineralnutrition

#1

Name two denitrifying bacteria.
(1) Pseudomonas, (2) Thiobacillus.