Name the type of stem tendrils found in these plants

morphology

#1

Name the type of stem tendrils found in these plants.
(i) Passiflora (ii)Luffa (iii)Vitis (iv) Antigonon


#2

(i) Passiflora — Axillary (ii) Luffa — Extra-axillary
(iii) Vitis — Apical (iv) Antigonon — Floral