Name the bacteria which oxidise nitrites to nitrates

cbse
mineralnutrition

#1

Name the bacteria which oxidise nitrites to nitrates.
Nitrobacter oxidises nitrites to nitrates.