Find the point on the curve r (t) = (2 cos t , 2 sin t, et), 0 ≤ t ≤ π, where the tangent line is paralle to the plane √3x+ y = 1

point-on-the-curve
parallel-to-the-plan

#1

Find the point on the curve r (t) = (2 cos t , 2 sin t, et), 0 ≤ t ≤ π, where the tangent line is parallel to the plane √3x+ y = 1.

Answer:

image

image