D=10log(10^-13/10^-16)

d10log10-1310-16

#1

d=10log(10^-13/10^-16)

Answer:

d=10log(10^16/10^13)
d=10log(10^3)
d=log(10^30)
d=30

d = 10 log (10^(16-13)) =10 log (10^3)

=10 3 log10
=30
1
=30